چگونگی برگزاری همایش و سمینار

چگونگی برگزاری همایش و سمینار
چگونگی برگزاری همایش و سمینار

فهرست

مقدمه                                       …………………………………………………………..          2

تعاریف                                       ………………………………………………………….          3

مقدمات اولیه برگزاری همایش          …………………………………………………………..          4    چگونگی برگزاری همایش و سمینار

ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته علمی همایش    ……………………………………..           5

ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته اجرایی همایش   …………………………………….           6

واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی        ……………………………………………………………         7

شرح وظایف واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی    …………………………………………….          8

برنامه زمان بندی فعالیتهای اجرائی همایش     ……………………………………………..         15

اقدامات اجرایی گام به گام همایش               ……………………………………………..         21

اخذ امتیاز بازآموزی                                  ……………………………………………..         29     

مسائل مالی همایش                                 ……………………………………………..        30

انواع همکاریها با شرکتهای حامی مالی همایش …………………………………………….         33

پیوست 1اطلاعات لازم جهت مجوز همایش بین المللی   ………………………………………………         35

پیوست 2   نمونه قالب پیشنهادی فراخوان مقاله       …………………………………………………         37

پیوست 3   فرم مشخصات اتباع خارجی جهت هماهنگی با حراست   ………………………………………          39

پیوست 4   فرم اطلاعات مورد نیاز جهت  دعوت از میهمانان خارج از کشور  …………………………….          40

پیوست 5   فرم درخواست ویزا جهت  دعوت از میهمانان خارج از کشور     …………………………….          41

پیوست6   چک لیست ارزیابی اقدامات اجرایی همایش    ………………………………………………………..            44

مقدمه

برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و  کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع ازیافته های جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایشها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

یکی از فعالیتهای مهم دانشگاه برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی می باشد که از طریق همکاری مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه با گروههای آموزشی، مراکز تحقیقات و سازمان ها اجرا می شود. در راستای  هرچه بهتر انجام شدن همایش ها، مدیریت روابط دانشگاهی، بین الملل و سمینارها در حوزه معاونت پژوهشی مجموعه ای را تحت عنوان راهنمای جامع برگزاری همایش ها تنظیم کرده است.

امید است اجرای این برنامه بتواند بخشی از مشکلات فراروی برگزارکنندگان محترم را حل کرده و در برگزاری همایش هایی پر بار مفید واقع شود.

چگونگی برگزاری همایش و سمینار

تعاریف

همایش ( کنگره ): گردهمایی است رسمی ، متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن ضمن طرح تازه های علمی، نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی مشخص بصورت ارائه مقاله ، سخنرانی و پوستر برگزار می گردد. کنگره دارای سخنرانان متعدد بوده و بصورت دوره ای از یک تا پنج سال یکبار تکرار می گردد. طول مدت کنگره معمولا سه روز یا بیشتر می باشد . برای برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد.

همایش ( کنگره) بین المللی  : همایشی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:

الف – به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد .

ب –  با مشارکت یک یا چند سازمان یا انجمن تخصصی خارجی برگزار شود .

ج –  حداقل 5 سخنران از 3 کشور خارجی در آن مشارکت علمی داشته باشند .

د – دارای هدف و موضوع بین المللی باشد ( مخاطبانی از ملیت های گوناگون داشته یا موضوع مورد علاقه ملیت های مختلف را مورد بحث قرار دهد).

 هم اندیشی ( سمینار) : اجتماعات و گردهمایی که هدف آن بیان تازه های علمی ، مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات در جهت چاره جویی و حل مشکلات حرفه ای شرکت کنندگان است . سمینارها به صورت ارائه سخنرانی ، میزگرد ، پانل و جلسات پرسش و پاسخ ارائه       می گردد و طول مدت آن بیش از یک روز و معمولا دو تا سه روز می باشد.

فراهم ایی ( کنفرانس) : نشستها و اجتماعاتی که به منظور شور و بحث در یک زمینه خاص تشکیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات مهم از طریق سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ ، میزگرد و گزارش موارد جالب ( Case Report) مطرح می نمایند. این نشستها می تواند در طی یک روز یا به صورت جلسات دوره ای تشکیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواری تشکیل شود به آن کنفرانسهای دوره ای اطلاق می شود.

هم نشست ( سمپوزیوم ) : به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی درباره موضوعی خاص به صورت سخنرانی ،        کار گروهی ، بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد . در سمپوزیم هر یک از سخنرانان درباره جنبه خاصی از موضوع به  بحث می پردازند. مخاطبین سمپوزیوم افراد متخصص و صاحبنظر می باشند . طول مدت سمپوزیوم معمولا یک روز است .

مقدمات اولیه برگزاری همایش

1-  وصول تقاضای برگزاری همایش از طرف گروه آموزشی یا مرکز تحقیقات در دانشگاه  یا سازمان مربوطه به همراه تایید انجمن مربوطه (در صورت همکاری با انجمنها برای برگزاری همایش) به معاونت پژوهشی دانشگاه با ذکر عنوان و نوع همایش و تاریخ برگزاری

2-  درخواست برگزاری همایش در صورتی قابل طرح در شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود که همایش  برای ارائه نتایج تحقیقات برگزار گردیده و دارای فراخوان مقاله باشد .

3-  با توجه به اینکه در نظام ارزشیابی معاونت پژوهشی دانشگاه، هر همایش بین المللی 100 امتیاز و همایش کشوری به ازاء هر روز 5 امتیاز ( حداکثر تا سقف 100 امتیاز در سال ) دارا می باشد لذا همایش های بین المللی از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار  هستند  .  

4-  طرح موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب کلیات برگزاری، تاریخ و اختصاص بودجه. در این مرحله ممکن است از برگزار کنندگان دعوت شود جهت ارائه دلایل برگزاری همایش در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه حضور یابند.

5-  ابلاغ تصویب برگزاری همایش به برگزارکنندگان (پیشنهاد دهندگان همایش)

6-  برگزاری جلسه هماهنگی داخلی همایش توسط برگزارکنندگان جهت تعیین دبیر همایش ، دبیراجرایی و دبیر علمی و پیشنهاد کتبی موضوع به معاونت پژوهشی

7-  پیشنهاد دبیر همایش و دبیران اجرایی و علمی همایش از طرف معاونت پژوهشی به ریاست دانشگاه جهت صدور و ابلاغ حکم

8-   برگزاری اولین جلسه هماهنگی با حضور معاون پژوهشی، دبیر همایش، مدیر روابط بین الملل و دبیر اجرایی و علمی همایش به منظور تصمیم گیری در خصوص :

الف: تعیین نام، تاریخ دقیق، مدت و نوع همایش(بین المللی، داخلی)، مکان دبیرخانه ، مکان برگزاری همایش

ب: بررسی چگونگی تامین و هزینه کرد منابع مالی همایش شامل نوع تعامل با سازمانها و حامیان خارج از دانشگاه

ج: بررسی  رئوس وظایف کمیته اجرایی و نوع و چگونگی همکاری معاونت پژوهشی در برگزاری همایش

د: طرح و بیان پیشنهادات و تجربیات و توصیه های لازم در خصوص نحوه برگزاری هرچه بهتر همایش

9-  انجام مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز همایش های بین المللی از هیئت دولت توسط  مدیریت روابط دانشگاهی و بین الملل

10-                     صدور احکام اعضای کمیته های علمی و اجرایی همایش توسط دبیر همایش

ترکیب و شرح وظایف کمیته علمی همایش

دبیر علمی پس از تعیین و دریافت ابلاغ از ریاست دانشگاه مسئول تشکیل کمیته علمی همایش می باشد که مرکب از متخصصین فن مربوطه  بخصوص افراد با تجربه و متبحر در زمینه علمی همایش می باشد. به منظور افزایش اعتبار و غنای علمی همایش پیشنهاد می شود از متخصصین صاحب نام سایر دانشگاههای کشور نیز جهت عضویت در کمیته علمی همایش دعوت به عمل آید.

شرح وظایف کمیته علمی

1-      تعیین محورهای علمی- پژوهشی همایش و تعیین فرم و قالب مورد نظر جهت دریافت خلاصه مقالات

2-      انتخاب هیئت داوران همایش

3-      تنظیم چک لیست استاندارد جهت داوری مقالات بر اساس متدولوژی و محتوای علمی مقاله به صورت سخنرانی و پوستر

4-      پی گیری دریافت و ارسال مقالات جهت اعلام نظر به هیئت داوران همایش

5-      انتخاب مقالات برگزیده و اعلام به دبیرخانه جهت انعکاس موضوع به نویسندگان مقاله

6-      تنظیم کتابچه خلاصه مقالات و ارائه به کمیته اجرائی جهت پی گیری چاپ

7-      تکمیل چک لیست های مربوطه جهت دریافت امتیاز آموزش مداوم همایش و ارائه به کمیته اجرائی جهت اقدام از طریق مرکز  آموزش مداوم دانشگاه

8-      تنظیم برنامه علمی همایش ( تنظیم عناوین  و برنامه سخنرانیها، تعیین سخنران، کارگاههای جنبی، زمان سخنرانیها )   

ترکیب و شرح وظایف کمیته اجرائی همایش

دبیر اجرایی همایش پس از تعیین و دریافت ابلاغ از طرف ریاست دانشگاه مبادرت به تشکیل کمیته اجرائی می نماید. دبیر اجرائی همایش افراد متناسب و دارای توانمندی های لازم را جهت عضویت در کمیته اجرائی و شرکت در جلسات دعوت می نماید. پیشنهاد می گردد از دانشجویان علاقمند و دارای توانایی لازم در قالب کار دانشجویی کمک گرفته شود.

شرح وظایف کمیته اجرایی همایش :

1-      تنظیم برنامه اجرایی همایش

2-      تشکیل واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی و انتصاب مسئولین مربوطه

3-      تعیین محل برگزاری همایش و بازدید و بررسی امکانات و کمبودهای احتمالی آن

4-      تعیین محل اسکان مدعوین ویژه و بازدید و بررسی امکانات و کمبودهای احتمالی آن

5-      تعیین میزان وجه ثبت نام با در نظر گرفتن هزینه های برنامه و اعتبارات آن، با هماهنگی مرکز آموزش مداوم دانشگاه

6-      اقدام جهت دریافت امتیاز آموزش مداوم همایش از طریق دفتر آموزش مداوم دانشگاه

7-      پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مشخص شده جهت واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی که بطور مبسوط در ادامه ذکر گردیده است

واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی:

1-      دبیرخانه، هماهنگی و تبلیغات

2-      انتشارات

3-      تدارکات

4-      تشریفات، روابط عمومی

5-      سمعی و بصری

6-      طراحی و امور سایت

شرح وظایف دبیرخانه همایش

دبیرخانه مهمترین جزء تشکیلات اجرایی و کانون رهبری و هماهنگی فعالیتهای اجرایی یک همایش است .اهم فعالیتهای دبیرخانه همایش بطور خلاصه شامل موارد زیر است:

  1- پیگیری تشکیل جلسات هماهنگی بین برگزارکنندگان و کمیته های مختلف همایش ، تنظیم صورتجلسات و پی گیری مصوبات

2- پایش مداوم روند اقدامات اجرایی مطابق با جداول زمانبندی همایش (مطابق این راهنما) و پی گیری اعلام گزارش آن به مدیریت روابط بین الملل دانشگاه  

3- انجام کلی روند مربوط به پذیرش مقاله ، ارسال مقاله به دبیر علمی همایش و جمع آوری نظرات هیئت داوران با هماهنگی دبیر علمی

4- کسب اطلاع از روند ثبت نام ، آمار ثبت نام کنندگان ، دریافت و جمع آوری فیش بانکی ثبت نام کنندگان

5- انجام کلیه امور مکاتباتی همایش ،تبلیغات و اطلاع رسانی همایش

شرح وظایف واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی   

کمیته اجرایی –واحد دبیرخانه،  هماهنگی و تبلیغات

کمیته اجرایی –واحد انتشارات

کمیته اجرایی –واحد تدارکات

کمیته اجرایی –واحد تشریفات و روابط عمومی

کمیته اجرایی –واحد سمعی و بصری

کمیته اجرایی –واحد طراحی و امور سایت

      موارد پیشنهادی جهت درج در پوستر همایش

پوستر همایش می بایست حاوی اطلاعات زیر باشد :

1-  عنوان همایش

2-  تاریخ و محل برگزاری همایش

3-  دارا بودن امتیاز آموزش مداوم ، در صورت امکان میزان امتیاز و گروههای مشمول ( پس از صدور مجوز تخصیص امتیاز )

4-  محورهای همایش و عناوین مقالات مورد پذیرش 

5-   مباحث جنبی همایش ( کارگاهها ….)

6-  اخرین مهلت ارسال مقالات

7-  سازمانها و انجمن های همکار در برگزاری همایش

8-  آدرس پستی دبیرخانه همایش،  E-mail ، آدرس سایت، تلفن  و فاکس دبیرخانه

9-  آرم همایش و لوگوی دانشگاه و سازمانهای همکار در برگزاری همایش

10-                     ذکر دقیق روش ثبت نام

کمیته اجرایی –امور مالی همایش

اقدامات اجرایی گام به گام همایش

اخذ امتیاز آموزش مداوم جهت همایش :

دبیر علمی همایش لازم است اطلاعات درخواستی مرکز آموزش مداوم دانشگاه ( پرسشنامه مشخصات برنامه های حضوری آموزش مداوم به منظور تعیین امتیاز –  قابل دسترسی در سایت آموزش مداوم دانشگاه ) را تکمیل و حداکثر تا 6 ماه قبل از شروع همایش به واحد مربوطه ارائه نماید اما لازم است به منظور تعیین تکلیف اطلاعات مورد نیاز جهت درج در پوستر ، فراخوان و سایت همایش از قبیل گروههای مشمول امتیاز آموزش مداوم و میزان امتیاز متعلقه، روند درخواست امتیاز جهت همایش هر چه سریعتر انجام پذیرد ، و قبل از تخصیص امتیاز آموزش مداوم و تعیین میزان امتیاز نبایستی در این خصوص اطلاع رسانی نمود .

از آنجا که اطلاعات ارائه شده در پرسشنامه مذکور مبنای قضاوت کمیته تخصیص امتیاز دانشگاه در مورد گروههای مشمول امتیاز آموزش مداوم و میزان امتیاز متعلقه خواهد بود، پیشنهاد می گردد ضمن هماهنگی با کارشناسان محترم مرکز آموزش مداوم دانشگاه دقت کافی در خصوص ذکر محورها و عناوین مطالب آموزشی همایش بعمل آید تا قبل از طرح در جلسه کمیته تخصیص امتیاز، برای تمام گروههای درخواستی توجیه کافی درخواست امتیاز وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه مرکز آموزش مداوم دانشگاه جهت تخصیص امتیاز به ازاء هر نفر ثبت نام کننده در همایش، هزینه ای را دریافت         می نماید، برگزارکنندگان محترم می بایست به هنگام تعیین مبلغ حق ثبت نام همایش سایر هزینه ها از قبیل پذیرایی، هدایا و …..  را نیز مد نظر داشته باشند .

امور مالی همایش

نحوه تامین منابع مالی از مهمترین موضوعات برگزاری یک همایش است. با توجه به دستورالعملهای مالی و اعتباری موجود، معاونت پژوهشی فقط بخشی از هزینه های همایش را تامین خواهد نمود. از این رو لازم است ضمن حداکثر صرفه جویی در هزینه نمودن اعتبارات مالی، تدابیر لازم جهت تامین اعتبار از سایر منابع ممکن اتخاذ گردد.

معاونت پژوهشی دانشگاه برای امور مالی همایشها، دو قالب کلی را در نظر می گیرد:

الف : دانشگاه یا واحدهای زیر مجموعه آن برگزارکننده اصلی همایش هستند و از این رو مسائل مالی همایش می بایست در چارچوب مقررات مالی – معاملاتی دانشگاه صورت پذیرد. در این نوع همایش، معاونت پژوهشی در محورهای مالی و اجرایی تعهداتی را در قبال همایش برعهده می گیرد و برگزارکنندگان با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه اعتبارات مصوب مربوط به همایش را هزینه می نمایند.

ب : برگزارکننده همایش یکی از انجمن ها یا سازمانهای علمی خارج از حوزه دانشگاه بوده، دانشگاه به صورت مشارکت کننده و همکار در برگزاری همایش می باشد. در این نوع همایش مدیریت مالی شامل درآمدها و هزینه ها توسط انجمن یا سازمان مذکور صورت می پذیرد. هزینه اینگونه همایش ها در چارچوب مقررات مالی – معاملاتی دانشگاه نمی باشد و دانشگاه در قالب تفاهمات بعمل آمده با برگزار کننده همایش، به صورت تامین فضا، امکانات اقامتی – رفاهی یا قبول اسناد هزینه شده در قالب میزان اعتبار در نظر گرفته شده در برگزاری همایش مساعدت می نماید .

منابع تامین مالی همایش :

الف- اعتبار تخصیصی از طریق معاونت پژوهشی

ب- وجه ثبت نام شرکت کنندگان

ج-کمک مالی و اجرایی انجمن های علمی مرتبط

د- جذب حامیان مالی

ه- واگذاری غرفه های همایش

و- فروش کتاب در جنب همایش

ز- جلب کمک از سازمانها و ارگانهای مختلف شهر (  شهرداری- آستان قدس- سازمانهای انتقال خون- هلال احمر و سایر سازمانهای مرتبط با موضوع همایش ) به صورت تامین اعتبار با در اختیار قراردادن امکانات مورد نیاز همایش

کاهش هزینه های همایش :

الف- برگزاری همایش به صورت مشترک با سایر دانشگاهها ادارات یا سازمانهای علمی مرتبط باموضوع همایش

ب- برگزاری همزمان کنگره های جانبی ( پرستاری، پیراپزشکی، بهداشتی …. )

ج- استفاده حداکثری از امکانات موجود دانشگاه و حتی الامکان پرهیز از ارجاع پاره ای از امور  امکان پذیر در دانشگاه به بخش خصوصی ( طراحی آرم، پوستر، سالن های همایش، استفاده از سالنهای غذاخوری بیمارستانهای تابعه دانشگاه، مهمانسرای دانشگاه جهت اسکان مدعوین و …). بدیهی است هزینه موارد قابل انجام توسط دانشگاه که با نظر برگزار کنندگان به بخش خصوصی ارجاع می گردد از محل سرجمع اعتبار مصوب تخصیص یافته آن همایش پرداخت می گردد .

د- استفاده از دانشجویان در قالب کار دانشجویی در واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی همایش

و – کمک گرفتن از نهادهای دانشگاهی ( جهاد دانشگاهی- بسیج دانشجوئی- انجمن اسلامی و ….. )

ز – پرهیز از تقبل و انجام هزینه های نا متعارف جهت اسکان و پذیرایی شرکت کنندگان که مستلزم صرف وقت و هزینه توسط    برگزارکنندگان محترم همایش است .

جدول امتیازبندی جهت تخصیص اعتبار( در همایشهای ردیف الف )

معاونت پژوهشی دانشگاه در راستای تعیین شاخص های مناسب جهت تخصیص اعتبار به هر همایش، مبادرت به تنظیم معیارهای مورد نظر نموده است که ذیلا مورد اشاره قرار میگیرد .

*   –  به منظور ترغیب برگزارکنندگان محترم همایش امکان برگزاری یا امکان جذب مد نظر قرار گرفته است .

** –  تعداد میهمانان در نمره مربوطه ضرب می گردد .

–  منظور از میهمان ویژه متخصصینی است که جهت ارائه مقاله و سخنرانی یا برگزاری کارگاه آموزشی در همایش حضور می یابند .

مجموع امتیاز مکتسبه هر همایش، در مبلغ ثابتی که برای سال 87  برابر 000/000/2  ریال در نظر گرفته شده است ضرب شده، میزان کل اعتبار تخصیصی معاونت پژوهشی به همایش مشخص می گردد.

نظر به اهمیت همایشهای بین المللی و در راستای سیاستهای وزارت متبوع ، در خصوص همایشهای بین المللی کل امتیاز مکتسبه جدول فوق در عدد 5/1 ضرب و میزان اعتبار همایش مشخص می گردد .

این سرجمع اعتبار تخصیصی که تعهد مالی معاونت پژوهشی به همایش تلقی می شود، در قسطهای مورد توافق طرفین بصورت دوره ای از طریق حسابداری معاونت و بصورت تنخواه به حسابداری واحد محل برگزار کنندگان محترم همایش تحویل می گردد. لازم به ذکر است که نظر به لزوم تنظیم اسناد مالی برای هزینه کرد این مبلغ، ضروری است برگزار کنندگان محترم جهت استفاده از این تنخواه، کلیه خریدها را با هماهنگی حسابداری و کارپردازی واحد مربوطه انجام دهند.

خاطر نشان می گردد طبق دستورالعملها و قوانین موجود، معاونت پژوهشی قادر به تصویب پرداخت موارد زیر برای همایش ها نمی باشد:

3.  هزینه بلیطهای بین المللی میهمانان یا سخنرانان

چگونگی اقدام در خصوص افتتاح حساب بانکی و واریز مبالغ مربوط به همایش

از آنجا که برای هر همایش، مبالغی نیز تحت عنوان حق ثبت نام یا حق افتتاح غرفه در نظر گرفته می شود، لازم است جهت افتتاح حساب برای واریز وجوه فوق، موارد زیر مورد نظر قرار گیرند.

الف ) برای همایشهای ردیف ب ، برگزارکنندگان می توانند حساب انجمن مورد نظر خویش را جهت واریز وجوه ثبت نام ، کمکهای شرکت های حامی همایش ، درآمد غرفه ها و …. اعلام نمایند

 ب ) برای همایشهای ردیف الف ، کلیه وجوه درآمدی مربوط به همایش شامل حق ثبت نام ، درآمد غرفه ها و …  می بایست به حساب درآمد معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 2178141764000 واریز و برگزارکنندگان همایش با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه اعتبارات مربوط به همایش را هزینه نمایند. جهت سهولت و راحتی برگزارکنندگان محترم همایش پیشنهاد می شود کمکهای موسسات و شرکتهای حمایت کننده از همایش حتی الامکان به جای پرداخت وجه نقد بصورت تقبل هزینه های همایش شامل : هزینه بلیط و اسکان میهمانان ویژه همایش، پذیرایی (ناهار – شام ..) ، تامین هدایا ، تامین سخنران و …. صورت پذیرد که این امر با هماهنگی و توافق برگزارکنندگان محترم همایش و شرکت های مذکور امکان پذیر است .

انواع همکاریهای پیشنهادی با سازمانهای حامی مالی همایش

نوع همکاری حامیان مالی با برگزارکنندگان همایش

پیوست : 1  

اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ مجوز ریاست جمهوری جهت همایش های بین المللی

1- عنوان دقیق کنگره :

2- خلاصه ای از موضوع کنگره :

 3- محل برگزاری ، تاریخ شروع و مدت برپایی :

4- تعداد تقریبی شرکت کنندگان داخلی :

5- تعداد تقریبی شرکت کنندگان خارجی ( به تفکیک نام کشور) :

6-  تعداد تقریبی سخنرانان داخلی :

7-تعداد تقریبی سخنرانان خارجی( به تفکیک نام کشور) :

8-در صورت نیاز به سیستم ترجمه همزمان ، تعیین زبانهای مورد نیاز :

9-هزینه هایی که انجام خواهد گرفت :

10-بودجه پیش بینی شده و محل اعتبار آن :

11-بهره برداری جمهوری اسلامی ایران از برگزاری کنگره :

12-دبیر کنگره و شماره تلفن جهت تماسهای فوری :

13-واحد مسئول یا هماهنگ کننده امور کنگره :

14-اعلام اسامی و مشخصات ( طبق فرم مشخصات اتباع خارجی پیوست ) جهت صدور روادید شرکت کنندگان خارجی :

پیوست 2 :  نمونه قالب پیشنهادی فراخوان مقاله

لوگوی دانشگاه

فراخوان ….( اول، دوم، …)        

عنوان همایش ……….

لوگوی …. …….

لوگوی …. …….

تاریخ همایش ………………………

برگزارکنندگان همایش …………

محل برگزاری ………………………

سایت همایش ……………………….

آدرس دبیرخانه همایش

………………………………

تلفن و دورنگار همایش

…………………………………

…………………………………

مقدمه و ذکر توضیحات مختصری از همایش

         …………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………

         …………………………………………………………………………………

معرفی دبیران همایش

……………………………………..

…………………………………….

عناوین مورد بحث در همایش

1 –   ……………………………………………      

2-   …………………………………………….      

3-   …………………………………………….       

راهنمای تنظیم خلاصه مقالات

1-  عنوان مقاله

2-  نام نویسنده یا نویسندگان نشانی پستی ارائه دهندگان

3-  مقدمه و اهداف:اهمیت مسئله تحقیق و ذکر مختصری از پیشینه پژوهش

4-  روش اجرا:نمونه گیری،جمع آوری اطلاعات،نوع مطالعه و معیارهای ورود و خروج

5-  نتایج: ( یافته های پژوهش )

6-  بحث و نتیجه گیری : تفسیر نتایج بدست آمده در پژوهش و مقایسه منطقی با نتایج سایر تحقیقات مشابه

7-  کلمات کلیدی( Key words ) : حداکثر ….. مورد

8-  خلاصه مقالات بایستی حداکثر شامل 250 کلمه باشد که بصورت متناسب بین بخشهای فوق الذکر تقسیم گردد.

9-  مقالات ارسالی در برنامه Power point   تهیه گردد.

10-                     ارسال مقاله می بایست از طریق :

سایت ( روش توضیح داده شود )

       یا  پست سفارشی ( تعداد نسخه ارسالی ، فونت متن ارسالی ، شماره قلم و …. مشخص شود. )

11-                      مهلت ارسال مقاله حداکثر تا تاریخ ……… میباشد .

12-                     نحوه ارائه مقالات در همایش بصورت  Oral و پوستر میباشد که تصمیم اتخاذ شده از طرف کمیته علمی همایش به ارسال کنندگان محترم منعکس خواهد گردید .

13-                     خلاصه مقاله ارسالی در صورت پذیرش بدون هیچ گونه تغییری در کتاب خلاصه مقالات چاپ می گردد و مسئولیت صحت مطالب علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان محترم خواهد بود .

امتیاز بازآموزی همایش

این همایش دارای ……… امتیاز بازآموزی جهت ……………….   

………………………………………………………………………………………….     ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. می باشد ..

هزینه ثبت نام شرکت در همایش

1-  ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان ( دارنده مقاله ، اعضای هیئت علمی و …. ) الزامی است .

2-  وجه ثبت نام شرکت در همایش ……….. ریال می باشد .

3-  در صورت تمایل به استفاده از ( ناهار ، شام ، …. )  مبلغ ……… ریال به هزینه ثبت نام افزوده می گردد.

4-  وجه ثبت نام می بایست به حساب ………. نزد بانک ….. شعبه …… واریز و فیش مربوطه به آدرس دبیرخانه همایش ارسال و تصویر آن به هنگام شرکت در همایش ارائه گردد .

دبیرخانه همایش هیچگونه تعهدی برای تهیه و رزرو ، اسکان ، حمل و نقل مسائل رفاهی و ….. ندارد و شرکت کنندگان محترم در صورت تمایل می بایست مستقیما اقدام نمایند .

( مشخصات هتلها در سایت همایش موجود می باشد )

مشخصات و آدرس تعدادی از هتلها

پیوست 3 :   فرم مشخصات اتباع خارجی جهت هماهنگی با حراست

جمهوری اسلامی ایران

فرم مخصوص اتباع خارجی

مشخصات دعوت شونده

نام و نام خانوادگی دعوت کننده :     سمت و مسئولیت سازمانی دعوت کننده:    تاریخ و محل امضا و مهر دعوت کننده :

پیوست 4 : فرم اطلاعات مورد نیاز جهت دعوت از میهمانان خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور

مشخصات میهمانان

گروه آموزشی میزبان :

نام و شماره تماس رابط در ایران :

مدارک مورد نیاز :

1 –  CV

2 –  فرم تکمیل شده مخصوص اتباع خارجی ( حهت ارائه به حراست ) – ضمیمه شماره 3

3 – فرم تکمیل شده درخواست صدور ویزا ( در صورتیکه درخواست تهیه ویزا داشته باشند ) لازم است این فرم بطور کامل تکمیل و حداقل 2 ماه قبل از سفر به مدیریت روابط بین الملل دانشگاه تحویل گردد .

4 – تصویر صفحه اول پاسپورت میهمان

پیوست 5   فرم درخواست ویزا جهت  دعوت از میهمانان خارج از کشور

بسمه تعالی

                                                                        جمهوری اسلامی ایران                                                               شماره :

                                                        فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی                                              تاریخ :

سفارت / سرکنسولگری          جمهوری اسلامی ایران در                                                                                                   فرم شماره 1

فرم شماره 2

Guest Personal Data

Host Personal Data

Respected Applicant!

With this form, you may refer to the Embassy or Consulate of the Islamic Republic of Iran at the above mentioned address.

Attention

After submitting the above-mentioned documents, the process of assessment for your visa application will be commenced.

چک لیست ارزیابی اقدامات اجرایی همایش

چک لیست ارزیابی اقدامات اجرایی همایش

چک لیست ارزیابی اقدامات اجرایی همایش

یکی از دغدغه های سخنوران در همایش، اجرای سخنرانی خوب و کارآمد  در همایش برای حضار می باشد. فراهم نمودن مقاله و متن سخنرانی عالی بدون ارائه سخنرانی خوب از ارزش محتوا و مطالب خواهد کاست فلذا در ذهن داشتن برخی موارد در طی سخنرانی الزامی می باشد.در اینجا برخی نکات که در نحوه سخنرانی در همایش می بایست در نظر داشته باشید را بیان می نماییم. 

هنر سخنرانی شما و در واقع در یک سخنرانی خوب می بایست 51% از سخنرانی شما دربردارنده مطالب نشاط آور باشد و 49% مابقیه صرف بیان محتوای سنگین باشد. منظور از مطالب نشاط آور جوک و یا لطیفه نمی باشد بلکه بیان متن سخنرانی در قالب ادای کلمات پرشور باشد که سخنرانی شما را به یک فعالیت لذت بخش تبدیل نماید.

این نکته را به یاد داشته باشید که صندلی در محدود زمانی مشخص به منظور سخنرانی در همایش به شما اختصاص داده می شود فلذا حداکثر تلاش خود را در نحوه نوشتن متن سخنرانی و القای مطالب مورد نظر خود به حضار نمایید.

به نحوه نوشتن متن سخنرانی توجه داشته باشید.به منظور درک بهتر مطالب، اسلایدهایی را در جلسه سخنرانی همایش خود فراهم نمایید. توجه داشته باشید که از فونت بزرگ و مناسب استفاده نمایید تا حضار دید کافی بر متن سخنرانی شما داشته باشند و از درج مطالب بسیار در اسلایدهای خود بپرهیزید. زیرا موجب می شود که ذهن حضار تنها متوجه مطالب اسلاید شود و از شنیدن گفته های شما غافل شوند.

در نحوه شروع سخنرانی خود دقت داشته باشید و سخنرانی خود به مانند تبلیغات نگاه نمایید. هدف شما جذب مخاطب برای خواندن متن سخنرانی شما می باشد پس بنابراین وظیفه شما ایجاد انگیزش در کاربر با بیان روشن موضوع مسئله می باشد. اگر متن سخنرانی شما دربردارنده آزمایشاتی می باشد می توانید از گراف ها و نمودارهایی بدین منظور استفاده نمایید.

مثال ها و موارد ساده ای را برای حضار بیان نمایید و فرصت کافی را برای آنها به منظور هضم مطالب فراهم نمایید و حتی در صورت نیاز امکان دانلود مطالب و یا صدای سنخرانی را در بستر وب سایتی فراهم نماید.

پیشنهاد می شود که پیش از شروع سخنرانی، تمرینی را در جهت نحوه اجرای سخنرانی در همایش داشته باشید. در نظر داشتن این موضوع در صورتی که پیش از این سخنرانی های قابل توجهی نداشته اید ضروری می باشد.

متن سخنرانی خود را با سرعتی آهسته و تند صدایی که برای حضار شنوا باشد و به دور از یکنواختی، بخوانید.

نحوه ایستادن در سخنرانی نیز حائز اهمیت می باشد. در جهتی که چهره شما با احترام رو به حضار می باشد قرارگیری نمایید و توجه داشته باشید که در جلسه سخنرانی خود، ایساتدان شما در جهت پشت اهیچیک از حضار  همایش نباشد.

در پرسش و پاسخ انتهای جلسه سخنرانی، این اطمینان را حاصل نمایید که حضار سوال را به خوبی درک نموده اند و حتی برای درک کامل سوال، آن را چندین بار تکرار نماید.

در اسلاید متن سخنرانی خود از فونت مناسب در اندازه کافی استفاده نمایید همچنین از درج تصاویر به منظور درک بهتر موضوع بهره گیری نمایید.

نحوه پوشش شما در سنخرانی، ایستادن و اراستگی در قابل قبول بودن و پذیرش سخنرانی شما بسیار اثرگذار می باشد.

در متن سخنرانی خود سوالات را تکرار نمایید. زیرا هم موجب شنوایی پرسش شما می شود و از سویی دیگر موجب تمرکز خاص حضار به سوال خواهد شد.

به حضار اجازه دهید که سوالات خود در فرصتی مناسب پرسش نمایند و به سوالات به طور واضح و به دور از پیچیدگی پاسخ نمایید.

صرف نظر از هدف و نوع کنگره ها، سؤال این است که برگزاری این نشست ها به صرف هزینه های گزاف و بالا تا چه حد سودمند و موفقیت آمیز است. سازمان دهی یک همایش، گرچه بسیار پایه ای و اصولی است اما از دوست داشتنی ترین وظایف یک مدیر محسوب می شود که با گذر زمان به شکل یک دوی ماراتن جانفرسا درمی آید و همیشه با ترس از فراموش کردن موضوعی همراه است.
همایش باید با یک جشن باشکوه، یک کنفرانس موفقیت آمیز، یک روز بازگشائی هیجان انگیز یا یک نمایشگاه تبلیغی مؤثر همراه باشد. برای برگزاری همایش ها، مناسبت های زیادی وجود دارد، اما مدیران و کارفرمایان، دفعات معدودی این کار را انجام می دهند، چرا که برگزاری همایش نیاز به برنامهٔ پیچیده ای خارجی دارد که البته سود بسیاری را برای آنها به ارمغان می آورد. در این مقاله که شامل مطالب اساسی در مورد برگزاری موفقیت آمیز یک همایش است، شما می توانید دائم کنترل کنید که آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود یا خیر؟

۱. تاریخ برگزاری مراسم را با دقت و وسواس خاصی معین کنید. برای برگزاری همایش فقط روزهای تعطیل و تعطیلات آخر هفته را در نظر نگیرید بلکه به تاریخ همایش های رقیبان نیز توجه داشته باشید. زمانی که یک نمایشگاه صنعتی بزرگ و جهانی در شهرتان برگزار می شود، شما می توانید عدهٔ زیادی از شرکت کنندگان در یک کنفرانس چند روزهٔ صنعت اتومبیل را به وجد بیاورد.
۲. باید هدف از همایش روشن باشد. برگزاری یک همایش شبانه در قالب یک نمایشگاه وقتی هدف خاصی داشته باشد، افراد بیشتری را راضی نگه می دارد، اما اگر هدف نداشته باشد کاملاً برعکس عمل می کند. مثل وقتی که جشن شبانه فقط به منظور تشویق خشک و خالی یکی از همکارانتان باشد.
۳. برای پیش غذا و نوشیدنی ارزش قائل شوید. حتی یک نمایش حرفه ای و سازمان یافته هم می تواند به دلیل نامرغوبی غذا یا مدیریت بد به شکست منتهی شود. انتخاب نوع غذا و نوشیدنی خود ملاک ارزشیابی میهمانان است.
۴. هنگام برنامه ریزی برای جشن ها به نیازهای فردی میهمانان نیز توجه داشته باشید. در صورت برگزاری مراسم دیدار دانش آموزان سابق یک مدرسهٔ خصوصی، برگزار کننده و مدیر مراسم نباید سخنرانی سه یا چهار تن از استادان را در آغاز برنامه قرار دهد. این کار، مراسم را از هدف اصلی آن دور می کند. شرکت کنندگان دوست دارند ابتدا با یکدیگر تبادل نظر کرده، کنجکاوی ها و سؤالات خود را برطرف کنند و راجع به مشاجرت و دعواهای گذشته خود صحبت کنند. در مقابل، قرار دادن یک سخنرانی پس از صرف غذا، یعنی درست وقتی که گرسنگی مهمانان برطرف شد، کنجکاوی آنها را افزایش می دهد. مدعوین باید احساس کنند که در یک مراسم استاندارد و همیشگی قرار نگرفته اند، بلکه نکات برنامه به صورت کاملاً جداگانه و ویژه برای عموم در نظر گرفته شده است. یک همایش باید خلاق و متنوع باشد. برای این کار یک تیم سازماندهی شده با نظرات مختلف انتخاب کنید تا گوناگون ترین ایده ها، قابل مطرح شدن باشند.
۵. یک بودجهٔ متناسب برای همایش در نظر بگیرید. یک بودجهٔ سخاوتمندانه، تضمینی بر برگزاری موفق همایش و ماندگاری آن در ذهن میهمانان نیست. پیش از هر چیز به شکل دعوتنامه توجه کنید یا به جای غذاهای گران و پر هزینه غذاهای ساده و اصیل انتخاب کنید.
۶. برای همایش چارچوب های شایسته در نظر بگیرید. شکل و قالب همایش باید با علت و هدف آن متناسب باشد.
۷. به زمان برگزاری جشن و اینکه بلاخره جشن تمام می شود توجه داشته باشید. اگر روند برگزاری جشن بسیار عالی است، لازم است جشن سر ساعت به پایان رسد. تنها دراین صورت است که همایش خاطره بسیار خوبی در اذهان باقی خواهد گذاشت.
۸. محل برگزاری جشن را بر اساس نوع جشن یا شعار تبلیغاتی آن تعیین کنید. مثلاً محل برگزاری یک گفت و گو در قالب میزگرد که نمایندگان معروف و مشهور معتبرترین شرکت ها در آن دعوت دارند، در اتاق جنبی یک مهمانخانهٔ مجلسی قابل برگزاری نیست، همچنین برای برگزاری جشنی با شعار ”آینده نیازمند سنت است“ بهتر است یک قصر اشرفی قدیمی و باستانی را انتخاب کرد، نه یکی از هتل های مرسوم و مخصوص برگزاری جشن ها را.
۹. روابط عمومی قوی داشته باشید. برای موفق برگزار کردن یک مراسم باشکوه شما نیازمند برقراری ارتباط با دیگران ارائه می دهد. وقتی که شما در روز افتتاح مؤسسهٔ نوساز خود موفقیت کسب می کنید، باید به افراد اجازه دهید تا شما را به خوبی بشناسند. تنها در این صورت است که همگان با شما آشنا می شوند.
۱۰. شکل و شمایل دعوتنامه نوعی کارت ویزیت برگزارکنندگان است. دعوتنامه اولین تأثیر را روی میهمانان می گذارد و باید این احساس را در آنها ایجاد کند که با نیامدن آنها به همایش، برگزارکنندگان چیزی را از دست خواهند داد. ظاهر ویژهٔ یک دعوتنامه، برای یک بازدند رسمی، در شرکت کنندگان علاقه و حوصله به وجود می آورد. یک دعوتنامه با شکل و شمایل خسته کننده این شک را در مدعوین ایجاد می کند که جلسه، فوق العاده خسته کننده و یکنواخت است.

شنبه تا چهارشنبه 09:00 – 17:00

پنج شنبه : 09:00 -13:00

چگونگی برگزاری همایش و سمینار

راهنمای مديريت سامانه

راهنمای كاربر سامانه

دانلود کاتالوگ

برای ما در کنفرنس سیستم محرکی است که ما را به سمت اهدافمان راهنمایی می کند . در واقع تعهد و هدف ما در کنفرنس سیستم پیمودن مسیر با شما تا گام پایانی است .

در کنفرنس سیستم تعهد برای ما نشانه اعتقاد به کاری است که انجام می دهیم . آرمان ما فراهم کردن مدیریتی بی نظیر در رویدادی بی نظیر برای شماست . معیار سنجش تعهد ما در کنفرنس سیستم در تمام مراحل به نحوی است که با دادن مشاوره و ارتباط پیوسته در نیل به اهداف تجارتمان گام برخواهیم داشت .

تعهد به مدیرانی که به خاطر ما وارد این سامانه شده اند و همچنین افرادی که ما از طریق آن ها وارد رویدادی جدید شده ایم

ما با ایجاد این واقعیت برای مدیریت یک کنفرانس قدرتی را در اختیار وی قرار خواهد داد تا در فعالیت های کنفرانس چه در درون سازمان خود و چه در بین شرکت کنندگان پویائی را ایجاد کند .

منابع اطلاعاتی زیاد ، روش های جامع حل مساله های کنفرانس ، یادگیری سریع و راحت برای کاربران ، ایجاد ایده های جامع ، امکان تصمیم گیری ساده تر و ارتباطی راحت و پیوسته که سامانه برای مدیریت ایجاد خواهد کرد موجب ایجاد احساسی دلنشین در مدیریت کسب و کار می شود .

ما با بررسی های دقیق و لزوم تصحیح فرآیندها و نیز درک تمام نیاز های مدیریت جامع یک کنفرانس عملکردی کامل و بی نقص را در عرصه مدیریت کسب و کار شما ایجاد خواهد کرد .

ما در کنفرنس سیستم با درک کامل تمام خواسته ها و نیازهای شما رویدادی بی نظیر را در ذهن تمام مشتریان شما ایجاد خواهیم کرد .

۸۸۷۲۴۸۳۷ – ۰۲۱

۰۹۱۹۲۰۰۷۱۴۶

info@confsystem.org
نام کاربری


رمز ورود


مرا بخاطر داشته باش

چگونگی برگزاری همایش و سمینار

مقدمه:

به منظور تقويت همكاري­ها و ارتباطات علمي بين­المللي جهاددانشگاهي، ارتقاء و معرفي پژوهش­ها و دستاوردهاي علمي در مقياس داخلی و جهاني و افزايش مشاركت دانشمندان و پژوهشگران ايراني در پيشبرد جريانهاي علمي جهان و با توجه به اهميت پژوهش و نقش خطیر همایش های علمی در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن  ضرورت دارد که تمهیدات لازم برای فراهم ساختن زمينه ارائه دستاوردهايعلمیجهاددانشگاهيدرهمایش­هاي داخلي و خارجي و نیز ایجاد تعامل بازارهای داخلی و خارجی در حوزه تبادل یافته­های علمی فراهم گردد. از اینروبه منظور ايجاد هماهنگي و نظام‌مندشدن برگزاري اين گونه همايش­ها، دستورالعمل حاضر جهت برگزاری همایش­های علمی، تنظيم شده است:

 

ماده 1- تعريف همایش:

منظور از همایش­های علمی در این دستورالعمل هرگونه نشست،همايش و يا گردهمايي تخصصی تحت عناوين سمينار، سمپوزيوم، كنفرانس، كنگره و مجمع علمیاست که دارای شرایط زیر باشد:

1-   برخورداری از یک کميته علمي متشکل از اعضای متخصص و خبره.

2-   برخورداری از یک سیستم فراخوان مقالات.

3-   برخورداری ازسیستمداوريعلمی برایارزیابیمقالات دریافتی.

همايش بهلحاظ تامین منابع مالی می­تواند به سه شکل زیر باشد:

1-همايش به صورت كارفرمايي(جهاد دانشگاهی تنها مجری و برگزار کننده همایش بوده و از اعتبار علمی جهاد دانشگاهی  استفاده نمی­شود).

2-همايش به صورت مشاركتي( بین دو یاچند واحد و پژوهشکده یا مشترک بین کارفرما و جهاد دانشگاهی ).

3-جهاد دانشگاهیبه عنوانبرگزار کننده اصلی.

همايش از نظر گستره جغرافيايي می­تواند به سه شکل استانی، ملی و بين المللي برگزار شود.

 

ماده 2-شرایط درخواست مجوز همایش:

2-1- برای برگزاری هر همایش باید قبل از برگزاری ، مستندات و کاربرگ درخواست مجوز همایش به معاونت پژوهش و فناوری ارسال شود و مجوز برگزاری همایش از معاونت پژوهش و فناوری کسب گردد.

تبصره 1-صدور مجوز برگزاری همایش توسط معاونت پژوهش و فناوری درپژوهشگاه­ها، دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری منوط به تایید شورای علمی، پژوهشی و فناوریپژوهشگاه­ها، دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری خواهد بود.

تبصره 2- همایش­هایی که در گروه تخصصی پزشکی برگزار می­شوند و امتیاز بازآموزی دارند و از وزارت بهداشت کسب مجوز می­کنند، احتیاجی به اخذ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری نخواهند داشت.

تبصره 3- در صورتیکه همایش به صورت مشترک بین دو واحد، پژوهشكده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوری برگزار شود، پس از ارسال تفاهم نامه همکاری، تنها یک گروه یا مرکز برای اخذ مجوز از دفتر معاونت پژوهش و فناوری اقدام می­کند.

تبصره 4-برگزاری همایش بین المللی در پژوهشگاه، دانشگاه، واحد، پژوهشكده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوریجهاد دانشگاهی  علاوه بر رعایت بند ها و تبصره های ماده (2) این دستورالعمل، منوط به کسب مجوز از هیات امنای جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده3ـ شرايط اخذ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری:

3ـ1ـ ذكرنام جهاددانشگاهي و یا  Iranian Academic Center for Education, Culture and Research(ACECR)به عنوان برگزار کننده همایش.

تبصره1- در صورتي كه همایش بیش از یک برگزار کننده داشته باشد یکی از برگزار کنندگان از داخل و سایرین از خارج جهاد، نام جهاد دانشگاهی  باید حتما به عنوان برگزار کننده ذکر گردد.

تبصره2 ـ ذكر نام پژوهشگاه، دانشگاه، واحد، پژوهشكده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوری علاوه بر نام جهاددانشگاهي در اسناد همایشضروریاست.

3ـ 2ـ ارتباط همایش با برنامه ها، الویت ها، سیاست ها و ضوابط جهاد دانشگاهی ، توسط معاونت پژوهش و فناوريتایید خواهد شد.

 

ماده4- مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز:

4ـ 1ـ لازم است نامه درخواست برگزاری همایش با امضاي رييس يا معاون پژوهشي واحد، پژوهشكده، موسسه آموزش عالی و مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوریمتقاضي، به همراه مستندات لازم،حداقلسه ماه قبل از برگزاری همایش به معاونت پژوهش و فناوری ارسال شود.

تبصره1ـ به درخواست‌هايي كه پس از گذشت زمان ذکر شده در بند 1 ماده 4 ارسال شوند مجوز تعلق نخواهد گرفت.

4ـ 2ـ هر واحد، پژوهشكده، موسسه آموزش عالییا مراکز فرهنگی، پژوهشی و فناوری در هر سال می تواند حداکثر سه همایشمنطقه ای و استانی، دو همایش ملی و بین المللی برگزار کند.

4ـ 3ـ مستندات لازم جهت اخذ تأييديه معاونت پژوهش و فناوري:

ارسال فراخوان همایش، تاريخچه همايش، کمیته علمي همايش، دبيران علمي همايش، نحوه برگزاری همایش و تكميل كاربرگ مربوط به برگزاری همايش.

 

چگونگی برگزاری همایش و سمینار

ماده5- هر‌گونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل بايد به تأييد رييس جهاددانشگاهي برسد.

 

ماده6- اين دستورالعمل در يك مقدمه، 6 ماده،6 بند و 7تبصره در تاريخ5/12/93به تأييد رييس جهاددانشگاهي رسيده ‌است.

 

 

[1]-  طي شماره 1405/94/ص مورخ 5/2/1394 ابلاغ شد.

 

 

راه اندازي و اجرا: گروه مهندسي روش

چگونگی برگزاری همایش و سمینار
چگونگی برگزاری همایش و سمینار
10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *