کنگره های پزشکی سال 98

کنگره های پزشکی سال 98
کنگره های پزشکی سال 98

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

کنگره های پزشکی سال 98
ادامه خواندن “کنگره های پزشکی سال 98”

همایش های پرستاری سال 98

همایش های پرستاری سال 98
همایش های پرستاری سال 98

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

همایش های پرستاری سال 98
ادامه خواندن “همایش های پرستاری سال 98”

کنفرانس های پزشکی 98

کنفرانس های پزشکی 98
کنفرانس های پزشکی 98

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

کنفرانس های پزشکی 98

ادامه خواندن “کنفرانس های پزشکی 98”

همایش های پزشکی سال 98

همایش های پزشکی سال 98
همایش های پزشکی سال 98

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

همایش های پزشکی سال 98

ادامه خواندن “همایش های پزشکی سال 98”

همایش های پزشکی 98

همایش های پزشکی 98
همایش های پزشکی 98

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

همایش های پزشکی 98
ادامه خواندن “همایش های پزشکی 98”

کنفرانس های سال 98

کنفرانس های سال 98
کنفرانس های سال 98

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها


                 

همایش و کنفرانس های فروردین ۹۸
همایش و کنفرانس های اردیبهشت ۹۸
همایش و کنفرانس های خرداد ۹۸

 

همایش و کنفرانس های تیر ۹۸
همایش و کنفرانس های مرداد ۹۸
همایش و کنفرانس های شهریور ۹۸کنفرانس های سال 98
ادامه خواندن “کنفرانس های سال 98”

همایش های سال 98 پزشکی

همایش های سال 98 پزشکی
همایش های سال 98 پزشکی

تقویم همایش ها

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

همایش های سال 98 پزشکی

ادامه خواندن “همایش های سال 98 پزشکی”

همایش های سال 98

همایش های سال 98
همایش های سال 98

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها


                 

همایش و کنفرانس های فروردین ۹۸
همایش و کنفرانس های اردیبهشت ۹۸
همایش و کنفرانس های خرداد ۹۸

 

همایش و کنفرانس های تیر ۹۸
همایش و کنفرانس های مرداد ۹۸
همایش و کنفرانس های شهریور ۹۸همایش های سال 98
ادامه خواندن “همایش های سال 98”

همایش سال 98

همایش سال 98
همایش سال 98

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها

تقویم همایش ها


                 

همایش و کنفرانس های فروردین ۹۸
همایش و کنفرانس های اردیبهشت ۹۸
همایش و کنفرانس های خرداد ۹۸

 

همایش و کنفرانس های تیر ۹۸
همایش و کنفرانس های مرداد ۹۸
همایش و کنفرانس های شهریور ۹۸همایش سال 98

ادامه خواندن “همایش سال 98”

کنگره های پزشکی 98

کنگره های پزشکی 98
کنگره های پزشکی 98

 

28 الی 29 فروردین 1397- اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت  29 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران    30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1398- سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل   3 الی 5 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان   4 الی 6 اردیبهشت 1398- دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب   11 الی 13 اردیبهشت 1398- هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران   11 الی 13 اردیبهشت 1398- کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش   18 الی 22 خرداد 1398- بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران   6 الی 7 تیر 1398- سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه   23 الی 26 مهر 1398- اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم    8 الی 10 آبان 1398- دهمین همایش بین المللی سرطان پستان تهران   

 

این فهرست در تاریخ 21 شهریور 1397 به روزرسانی شده است.

 

کنگره های پزشکی 98

ادامه خواندن “کنگره های پزشکی 98”