پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران

ادامه خواندن “پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران”

همایش بین المللی صنعت خودرو

همایش بین المللی صنعت خودرو
همایش بین المللی صنعت خودرو

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

همایش بین المللی صنعت خودرو

ادامه خواندن “همایش بین المللی صنعت خودرو”

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

ادامه خواندن “پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران”

پنجمین همایش صنعت خودرو ایران

پنجمین همایش صنعت خودرو ایران
پنجمین همایش صنعت خودرو ایران

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

پنجمین همایش صنعت خودرو ایران

ادامه خواندن “پنجمین همایش صنعت خودرو ایران”

همایش بین المللی صنعت خودروی ایران

همایش بین المللی صنعت خودروی ایران
همایش بین المللی صنعت خودروی ایران

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

همایش بین المللی صنعت خودروی ایران

ادامه خواندن “همایش بین المللی صنعت خودروی ایران”

همايش بين المللي صنعت خودرو

همايش بين المللي صنعت خودرو
همايش بين المللي صنعت خودرو

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

همايش بين المللي صنعت خودرو

ادامه خواندن “همايش بين المللي صنعت خودرو”

همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

ادامه خواندن “همایش بین المللی صنعت خودرو ایران”

پنجمين همايش صنعت خودرو

پنجمين همايش صنعت خودرو
پنجمين همايش صنعت خودرو

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

پنجمين همايش صنعت خودرو

ادامه خواندن “پنجمين همايش صنعت خودرو”

پنجمین همایش صنعت خودرو

پنجمین همایش صنعت خودرو
پنجمین همایش صنعت خودرو

تاریخ برگزاری همایش : 24 و 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 30 دی ماه 1396

بهزاد اعتمادی

رئیس همایش

پنجمین همایش صنعت خودرو
ادامه خواندن “پنجمین همایش صنعت خودرو”